Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mohon bantuannya terima kasih sebelumnya

Posted on

Baik, ini dia jawabannya:

C. The coverage area of the service is more than 25 miles around Jakarta

Terimakasih, jadikan yang terbaik!❤️

paris

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mohon bantuannya terima kasih sebelumnya

Posted on

Baik, ini dia jawabannya:

A. Available

Terimakasih, jadikan jawaban tercerdas!❤️

-paris

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mohon bantuannya terima kasih sebelumnya

Posted on

Jawaban:

……v….n…nn.nnn……….

kkkkk

Struktur Teks Laporan Asil Observasi kaperang ana :…….. * a. 2 bagean b. 3 bagean c. 4 bagean d. 5 bagean 2. Ing ngisor iki sing ora kalebu bagean Struktur Teks Laporan Asil Observasi Yaiku :……. * a. Dhefinisi Umum b. Dheskripsi Bagean. c. Dheskripsi Manfaat. d. Dheskripsi Teks. 3. Perangan sing mantha-mantha manut jinis utawa klompoke diarani….. * a. Dhefinisi Umum b. Dheskripsi Bagean c. Dheskripsi Manfaat. d. Dheskripsi Teks 4. Dheskripsi manfaat tegese yaiku : * a. Perangan sing mujudake simpulan. b. Perangan sing nerangake titikan c. Perangan sing mantha-mantha. d. Perangan sing nerangake gegambaran. 5. Ukara kang wasesane nganggo tembung tanduk. diarani ukara………. * a. Ukaran Tanduk. b. Ukara Tanggap. c. Ukara Langsung. d. Ukara Tak Langsung 6. Ing ngisor iki kalebu tuladhane Ukara Tanggap, kajaba :…. * a. Industri Omahan mujudake salah sijine industri sing ora mbutuhake modhal gedhe. b. Ing saben kutha mesthi akeh ditemoni jinis panganan kang dadi ciri khase. c. Usaha Jasa yaiku sawenehing wujud usaha dilakokake dening pawongan kang ngepenake keahlian, d. Jinis industri omahan iki didhominasi dening sawenehing industri panganan. 7. Ukara Tanggap yaiku :………….. * a. Ukara kang wasesane nganggo tembung Tanggap. b. Ukara kang wasesane nganggo tembung tanduk. c. Ukara kang ora duwe wasesa. d. Ukara kang duwe wasesa loro. 8. “Simbah arep lunga menyang endi ?”Ukara kasebut yen diowahi dadi basa krama alus….. * a. Simbah arep tidak menyang endi? b. Simbah arep kesah mengan endi ? c. Simbah badhe kesah menyang endi ? d. Simbah badhe tindak dhateng pundi ? 9. Ukara ing ngisor iki kang migunakake basa krama lugu yaiku…… * a. Bapak tindak datheng Surabaya. b. Panjenengan sampun pirsa griyo kula. c. Kula ajeng tumbas buku, d. Pak Tarji badhe sare 10. Usaha home industri mujudake salah sijine industri sing ora mbutuhake modal sing gedhe.Adhedhasar isine ukara kasebut diarani ukara…… * a. Ukara pakon b. Ukara panguwuh c. Ukara pitakon d. Ukara andharan 11. Apa asil Industri omahan kang dadi ciri khas kutha Malang ? Adhedhasar isine ukara kasebut diarani ukara……. * a. Ukara pakon b. Ukara panguwuh c. Ukara pitakon d. Ukara andharan 12. Horeee, Seneng atiku bubar plesir ing kutha Malang ! Adhedhasar isine ukara kasebut diarani ukara…….. * a. Ukara pakon b. ukara panguwuh c. Ukara pitakon d. Ukara andharan 13. Udana ya tanduranku ben bisa thukul. Adhedhasar isine ukara kasebut diarani ukara…… * a. Ukara sambawa b. Ukara agnya c. Ukara pamenging d. Ukara andharan 14. Aja padha cecongkrahan ora becik dadine! Adhedhasar isine ukara kasebut diarani ukara.. * a. Ukara sambawa b. Ukara agnya c. Ukara pamenging d. Ukara andharan 15. Aksara Rekan wujude ana ……… * a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 16. Aksara rekan ora kena kanggo pasangan, kajaba……… * a. Kha b. Dza c. Fa d. Za 17. Ukara kasebut yen ditulis nganggo aksara Latin yaiku:….. * Gambar Tanpa Teks a. Kholifah Umar lagi hibah. b. Kholifah Umar lagi Khotbah. . c. Kholipah Umar lagi khotbah. d. Kholipah Umar lagi kotbah 18. Ghopur sinau ngaji. Ukara kasebut yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku:…….. * a b. c. d. 19. Bapak : Rud, kowe kok mesam mesem arep njaluk apa ? Rudi : Kula badhe nyuwun P3 Pak, ingkang sae. Bapak : Walah, mengko malah ora sida sinau. sedhela maneh kowe rak bakal ujian. Pacelathon ing ndhuwur ragam basa kang digunakake paraga Bapak yaiku :…….. * a. Ngoko lugu b. Ngoko alus c. Krama lugu d. Krama alus 20. Pacelathon ing ndhuwur ragam basa kang digunakake paraga Rudi yaiku :………… * a. Ngoko lugu c. Krama lugu c. Ngoko alus d. Krama alus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mohon bantuannya terima kasih sebelumnya

Posted on

Penjelasan:

B

karena dia kan mau mendaftar

semoga membantu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *